STERGEITEN
                       
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

.

2003

       
AAGJE 4
2242880-NL96005 geb. 17-02-1996 KS*
Inschrijfdatum: 28-08-1999   Hoogtemaat:
88 87 86 87 89   76 cm
   
V. Broer K FS94-435 O   S
M. Aagje 2 FS94-046 X   S
VV. Walperter Casper    FS92-833 O   S
VM. Klazien 57  FS91-031 O KS
MV. Ina's Harm  FG93-958 X   S
MM. Itenser Atsje 8  FS93-027 X   -
   
Productie:
  dgn KgM kg/d %vet %eiwit
1.01 232 538 2.32 3.14 3.13
2.00 300 906 3.02 3.55 3.24
3.04 250 1083 4.33 3.67 3.22
   
Ingeschreven in register van jongvee: 2 zonen en 7 dochters
Ingeschreven in stamboek: 2 zonen en 3 dochters
zonen:
Age Bouke 2242880-NL98021 83  
Age Durk 2242880-NL00001 85  
dochters:
Aagje 23 2242880-NL0001 87
1.11 263 1008 3.83 4.26 3.10   87
Aagje 24 2242880-NL0003 88
1.11 304 1125 3.70 4.05 3.57   90
Aagje 25 2242880-NL0004 87
1.11 262 1150 4.39 4.52 3.23 105

Totaal : 19 punten

Fokker / Eigenaar:  T.J. Posthuma, Nijland

.

       
BEITSKE 21
2261469-NL96021 geb. 28-03-1996 O KS*
Inschrijfdatum: 12-12-2000   Hoogtemaat:
89 89 88 90 85   77 cm
 
V. Merilla Jacobus        FM93-953 O   S
M. Beitske 19 2261469-NL95019 X KS
VV. Lute FS90-437 O   S
VM. Coby 7 FN89-006 X KS
MV. Joukje's Earste FD90-444 X   S
MM. Beitske 5 FM88-071 X   SProductie:
  dgn KgM kg/d %vet %eiwit
1.00 281 1099 3.91 4.67 3.72
3.11 270 1531 5.67 6.32 3.29
   
Ingeschreven in register van jongvee: 6 zonen en 5 dochters
Ingeschreven in stamboek: 3 zonen en 2 dochters
zonen:
Beitske's Belofte  2261469-NL98001 87  
Beitske's Belofte 3 2261469-NL00034 84  
Beitske's Belofte 5 2261469-NL00036 86  
dochters:
Beitske 28 2261469-NL99028  
2.00 379 1766 4.66 4.11 4.16 151
Beitske 29 2261469-NL99029 79
0.11 260 1614 6.21 4.07 3.13   82
Beitske 34 2261469-NL01034 83  

Totaal : 16 punten

Fokker / Eigenaar:   H. Kuiper, Marssum

.

WWW.WITTEGEITEN.NL