STERGEITEN
                       
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

.

2000

       
LIESJE 17
OS87-176 geb. 08-03-1987 O KS*
Inschrijfdatum: 05-08-1989   Hoogtemaat:
AB 88 B+ B+ B+ AB AB B+ AB AB B+   - cm
 
V. Leonard 2                        BG86-002 O   S
M. Liesje 15 OS86-070 O   S
VV. Achilles 1037-343 O   S
VM. Berrien 2 X580-3395 X KS*
MV. Anne 876 - 332 O   S
MM. Liesje 9 375 - 3667 O   S
 


Productie:
  dagen KgM kg/d %vet %eiwit
2.00 306 1441 4.71 4.54 3.25
3.00 330 1446 4.38 5.00 3.35
4.00 278 1610 5.79 6.34 3.45

   
Ingeschreven in register van jongvee: 4 zonen en 4 dochters
Ingeschreven in stamboek: 2 zonen en 3 dochters
zonen:
Gerko OS91-091 86  
Gerko 3 0692418-NL95003 87  
dochters:
Liesje 22 OS91-604 86  
  OS94-087 83  
  0692418-NL95006 84  

Totaal : 18 punten

Fokker:  G.J. Veldhuis, Lemelerveld
Eigenaar:  G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld

.

       
TEATSKE 14
FD91-114 geb. 10-03-1991 O KS*
Inschrijfdatum: 03-09-1994   Hoogtemaat:
AB 87 AB B AB AB AB B+ AB AB AB   - cm
 
V. Leonard 2 BG86-002 O   S
M. Truus X307-355 - 6 X KS*
VV. Achilles 1037-343 O   S
VM. Berrien 2 X580-3395 X KS*
MV. Tarzan van Adelhof     75 - 51 O   S
MM. Trees 7420-709 O BM
 


Productie:
  dagen KgM kg/d %vet %eiwit
1.00 212 983 4.64 4.03 3.02
1.11 321 1867 5.85 4.07 2.84
2.11 318 1870 5.88 4.18 3.03
3.11 312 1794 5.81 4.05 2.81
4.11 312 1882 3.03 3.91 2.81
6.01 272 1619 5.59 3.63 2.80


   
Ingeschreven in register van jongvee: 3 zonen en 9 dochters
Ingeschreven in stamboek: 3 zonen en 5 dochters
zonen:
Tsjidsger D 0100546-NL95003 87  
Gurbe D 0100546-NL96010 78  
Gabe D 0100546-NL96011 83  
dochters:
Teatske 34 FD94-034 82  
Teatske 35 FD94-035 87
1.00 315 1000 3.17 4.70 3.31
2.00 310 1120 3.61 4.26 3.26
3.01 289 1087 3.76 4.59 3.24
Teatske 51 0100546-NL97051 87
1.01 251 1007 4.01 3.30 3.13
1.11 256 1370 5.35 2.90 3.23
Teatske 53 0100546-NL97053 88
1.00 263 1074 4.08 3.46 3.24
1.11 258 1408 5.46 3.39 3.32
Teatske 54 0100546-NL98054 80
1.01 254   806 3.17 3.59 3.06

Totaal : 27 punten

Fokker: D. Geertsma, Kollumerzwaag
Eigenaar: melkstal

.

       
LEENTJE
BA92-817 geb. 16-04-1992 O KS*
Inschrijfdatum: 07-08-1996   Hoogtemaat:
AB 85 B+ B+ B+ AB AB B+ AB B+ B+   - cm
 
V. Frits vd Kastanjehoeve NA87-803 O   S
M. Sandra BA88-840 X   S
VV. Hans 871-1964 O   S
VM. Anita 12 34-1047 O KS
MV. Geert v 't Land 81 - 36 O   S
MM. Joke 185-873 O BM
 


Productie:
  dagen KgM kg/d %vet %eiwit
0.11 280   969 3.46 3.80 3.25
1.11 280 1352 4.83 3.37 3.13
2.10 327 1375 4.20 3.66 3.33
3.11 299 1472 4.92 3.71 3.29
4.10 290 1579 5.44 3.91 3.26
5.11 275 1240 4.51 3.87 3.13

   
Ingeschreven in register van jongvee: 8 zonen en 7 dochters
Ingeschreven in stamboek: 2 zonen en 3 dochters
zonen:
Turbo vd OudeSchuur 1807532-NL98042 80
Tempo vd OudeSchuur 1807532-NL98043 85
dochters:
Joke vd OudeSchuur 1807532-NL95004 83
1.00 297 822 2.77 4.20 3.41
Karien vd OudeSchuur 1807532-NL96014 80
1.01 272 953 3.50 3.97 3.35
  1807532-NL98044 80
0.10 315 784 2.49 3.96 3.31

Totaal : 16 punten

Fokker / Eigenaar:  F. Schoenmakers, Oirschot

.

       
CINTHA
HM94-485 geb. 24-02-1994 O KS*
Inschrijfdatum: 26-06-2000   Hoogtemaat:
86 87 85 86 85   75 cm
 
V. Sonja's Rodger OR93-113 X   S
M. Carin HM92-375 O   S
VV. Sita's Jan FD90-472 X   S
VM. Sonja 67 OR88-439 X KS
MV. Tsjeppenburster Egbert    FF88-125 O   S
MM. Clara 4 HM90-242 O   S
 Productie:
  dgn KgM kg/d %vet %eiwit
1.00 304   994 3.27 3.23 3.31
2.00 277 1123 4.05 2.88 3.32
3.00 293 1218 4.16 2.86 3.19
4.00 308 1219 3.96 2.62 3.19
5.01 255 1091 4.28 2.92 3.14

   
Ingeschreven in register van jongvee: 3 zonen en 9 dochters
Ingeschreven in stamboek: 5 dochters
dochters:
Celia 0379023-NL96034 85
2.00 295 1142 3.87 3.47 3.22
Cecilia 0379023-NL96035 86  
Charlot 0379023-NL97055 86
1.01 285 923 3.24 4.01 3.39
2.00 278 1168 4.20 3.37 3.16
Cuzeta 0379023-NL98072 85  
Cerise 0379023-NL99087 82  

Totaal : 18 punten

Fokker / Eigenaar:  Fam. de With, Lexmond

.

       
DOORTJE
1764091-NL95009 geb. 13-02-1995 X KS*
Inschrijfdatum: 05-07-1997   Hoogtemaat:
AB 89 AB AB AB AB AB AB A A AB   75 cm
 
V. Tsjeppenburster Knilles FF94-426 X   S
M. Rebecca BA94-359 O   S
VV. Tsjeppenburster Hotze FF91-722 X   S
VM. Tsjeppenburster Aleida 50 FF90-006 X KS
MV. Hircus Ricardo BA93-082 X   S
MM. Marleentje BA89-054 O KS
 


Productie:
  dgn KgM kg/d %vet %eiwit
1.00 304 1052 3.46 5.62 3.67
2.00 298 1362 4.57 4.88 3.57
3.00 307 1187 3.87 4.46 3.75
4.00 277 1323 4.75 4.51 3.70

   
Ingeschreven in register van jongvee: 3 zonen en 6 dochters
Ingeschreven in stamboek: 4 dochters
dochters:
Marijke 54 1764091-NL97056 88
1.00 304   835 2.75 4.74 3.73
Marijke 55 1764091-NL97057 86
1.00 257   809 3.15 4.00 3.33
Marijke 59 1764091-NL98074 86
1.00 299   907 3.03 4.88 3.66
Marijke 60 1764091-NL98075 87
1.00 308   837 2.72 4.95 3.62
Marijke 61 1764091-NL98076  
1.00 309 1071 3.47 4.91 3.93

Totaal : 16 punten

Fokker / Eigenaar:  P. van Haperen, Gilze

.

       
DAYNA ANJA 9
0129280-NL95009 geb. 17-03-1995 X KS*
Inschrijfdatum: 21-06-1997   Hoogtemaat:
AB 87 B+ AB B+ AB B+ AB AB B+ B+   - cm
 
V. Nelleke's Piet 1 AM91-018 X   S
M. Dayna Anja 2 FH93-055 O KS
VV. Sonja's Sander OR87-011 O   S
VM. Pieternel AM88-018 O KS
MV. Edwin Kleingeld        BT90-153 X   S
MM. Anja FJ92-039 O   S
 
Productie:
  dgn KgM kg/d %vet %eiwit
1.02 255 859 3.37 3.92 3.31
   
Ingeschreven in register van jongvee: 5 zonen en 4 dochters
Ingeschreven in stamboek: 3 zonen en 3 dochters
zonen:
  0129280-NL97001 78  
Dayna Robin C 0129280-NL98905 84  
  0129280-NL99902 75  
dochters:
Dayna Anja 13 0129280-NL96013 84
1.09 314 1090 3.47 3.96 3.25
Dayna Trienke 0129280-NL97500 83
1.01 262   841 3.21 3.20 3.31
  0129280-NL98020 82  

Totaal : 16 punten

Fokker:  S. vd Wal, Langezwaag
Eigenaar:  Comb. Dekker, Noordwolde

.

       
KLAZIEN 93
2033800-NL96019 geb. 20-01-1996 O KS*
Inschrijfdatum: 07-08-1999   Hoogtemaat:
90 92 92 91 86   84 cm
 
V. Jouke 1968251-NL95004 X   S
M. Klazien 56 FS91-030 O KS
VV. Beart K FS94-429 X   S
VM. Jetske 1 fd Lege Ein   FB91-126 X KS
MV. Jort FT90-415 O   S
MM. Klazien 23 FS87-813 X KS
 


Productie:
  dgn KgM kg/d %vet %eiwit
1.00 284   916 4.09 4.16 3.18
3.00 241 1237 5.13 4.47 2.97

   
Ingeschreven in register van jongvee: 2 zonen en 4 dochters
Ingeschreven in stamboek: 2 zonen en 3 dochters
zonen:
Germ K 2033800-NL98052 85  
Hette K 2033800-NL99078 83  
dochters:
Klazien 104 2033800-NL97045 89
1.00 258 870 3.37 4.66 3.32
2.00 230 917 3.99 4.63 3.30
Klazien 105 2033800-NL98046 85
1.00 259 930 3.59 4.38 3.30
Klazien 108 2033800-NL98053 85  

Totaal : 19 punten

Fokker / Eigenaar:  Comb. de Vries, Wieuwerd

.

       
KLAZIEN 95
2033800-NL96022 geb. 23-01-1996 X KS*
Inschrijfdatum: 26-06-1998   Hoogtemaat:
AB 89 A A AB AB AB AB AB AB AB   82 cm
 
V. Jouke 1968251-NL95004 X   S
M. Klazien 43 FS90-036 X KS*
VV. Beart K FS94-429 X   S
VM. Jetske 1 fd Lege Ein      FB91-126 X KS
MV. Deyne-Levi FM89-363 X   S
MM. Klazien 23 FS87-813 X KS
 


Productie:
  dgn KgM kg/d %vet %eiwit
1.02 261 845 3.24 4.12 3.61
3.00 242 1190 4.92 4.02 3.53

   
Ingeschreven in register van jongvee: 3 zonen en 3 dochters
Ingeschreven in stamboek: 3 zonen en 1 dochter
zonen:
Hotse K 2033800-NL99074 86  
Holbe K 2033800-NL99075 85  
Hoite K 2033800-NL99076 87  
dochters:
Klazien 107 2033800-NL97051 85
1.00 272 923 3.39 4.18 3.57

Totaal : 16 punten

Fokker / Eigenaar:  Comb. de Vries, Wieuwerd

.

WWW.WITTEGEITEN.ORG