FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

AGENDA 2000

Ledenvergadering 25 november 2000 te Heerde, aanvang 12:30 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Notulen bijeenkomst 20 november 1999 te Heerde.
3. Financieel verslag / begroting.
4. Verslag kascommissie (F. Franke / T. Postuma).
Benoeming nieuw lid kascommissie.
5. Bestuursverkiezing.
Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: G. Bos. Het bestuur stelt voor hem te herkiezen. Tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.
6. Nabespreking keuring 3 juni 2000 te Utrecht.
7. Organisatie n.c.w.-keuring in 2001.
Bestuur is voornemens in 2001 een n.c.w.-keuring te organiseren, zo mogelijk samen met Fokgroep Bont.
PAUZE met gelegenheid tot afdracht van contributie en aanschaf "Fokboek".
8. Presentatie "Fokboek Wit 1999-2000".
9. Presentatie "Top-100 melkproduktie".
10. Presentatie "Top-50 exterieur".
11. Plaats van "Landelijke Fokgroep Wit" binnen de NOG.
Discussie naar aanleiding van de organisatie-wijzigingen zoals deze door de NOG zijn/worden vastgesteld.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
  G. Bos,
secretaris.

 

VERSLAG 2000

Verslag ledenbijeenkomst 25 november 2000.
Aanwezig: 42 leden; enkele vertegenwoordigers van de andere Fokgroepen; bestuur (P.F. van den Boogaert, voorzitter; G. Bos, secretaris; G.B.M. Koekkoek, penningmeester; A. Meekma; A. Hutten); H.J. Schuiling, foktechnisch co÷rdinator; J. van Burgsteden, landelijk stamboeksecretaris en Th.J.M. van der Meer, secretaris NOG.
1. Opening.
Voorzitter heet iedereen van harte welkom, speciaal de secretaris NOG, de foktechnisch co÷rdinator, de landelijk stamboeksecretaris en de vertegenwoordigers van andere Fokgroepen en opent de vergadering.
2. Verslag van de ledenbijeenkomst op 20 november 1999 te Heerde.
Dit verslag wordt zonder wijziging, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
3. Financieel verslag/ begroting.
Het financieel verslag en de begroting van 2001 worden overhandigd aan de aanwezigen. Penningmeester Koekkoek geeft een korte toelichting. De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen op het financieel verslag en de begroting en wordt met dank aan de penningmeester, goedgekeurd.
4. Verslag kascommissie.
De heren F. Franke en T. Posthuma hebben de bescheiden bij de penningmeester thuis gecontroleerd. Zij kwamen tot de conclusie dat de administratie in orde was en dat de gelden op doelmatige wijze werden gebruikt. Op verzoek van de vergadering verklaren Franke en Posthuma zich bereid om ook volgend jaar de controle te verrichten.
5. Bestuursverkiezing.
Volgens rooster aftreden en herkiesbaar: G. Bos. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld, Bos wordt met algemene instemming herkozen.
6. Nabespreking keuring 3 juni te Utrecht.
Deze keuring in de Veemarkthal van Utrecht in samenwerking met "Stichting Dag van het Schaap en de Geit" garandeert een fraaie locatie en heel veel publieke belangstelling en dat wordt door de inzenders zeer gewaardeerd. De keuring verliep vlot en de ingezonden dieren waren van hoog niveau.
Punten van aandacht bij een volgende keuring:
Bij een grote deelname aan de rubriek eigenaarsgroepen deze splitsen in twee rubrieken.
De stalling van dieren van inzenders die ook deelnemen aan de keuringen van andere rassen zodanig organiseren dat deze dieren bij elkaar komen te staan.
Verdere activiteiten van de Stichting, zoals rassenpresentatie en de verkiezing van de dagkampioen van alle rassen beter voorbereiden en op elkaar afstemmen.
Dochtergroepen tonen als van een bok minimaal 5 afstammelingen op de keuring aanwezig zijn.
De voorzitter feliciteert A. Hutten met de kampioen eenjarigen; Fam. de With met de reservekampioen eenjarigen; P. van Haperen met de kampioen 2 jaar en ouder; Comb. de Vries met de reservekampioen 2 jaar en ouder; en nogmaals P. van Haperen met het behalen van het Algemeen Kampioenschap 2000 met Marijke 63.
7. Organisatie ncw-keuring in 2001.
Bestuur is voornemens op zaterdag 2 juni een landelijke ncw-keuring te organiseren. Deze zal weer in Marienheem zijn en ook zal er weer samenwerking gezocht worden met Fokgroep Bont. Bestuur verwacht een afnemend aantal inzenders voor een ncw-keuring, maar zolang het financieel verantwoord is, blijven we ons inzetten voor de organisatie.
Uit de vergadering komt de suggestie om deze keuring niet alleen met Bont te doen, maar ook met Nubisch en Toggenburger. Antwoord: dit zal niet meevallen, omdat deze groepen zeer hechten aan een eigen dag.
8. Presentatie "Fokboek Wit 2000-2001".
9. Presentatie "Top-100 melkproductie".
10. Presentatie "Top-50 exterieur".
  Met dank aan Van Burgsteden en Schuiling voor de aanlevering van de gegevens presenteert het bestuur de nieuwe uitgave van "Fokboek Wit".
Foktechnisch co÷rdinator Schuiling geeft een toelichting op de Toplijsten.
Nieuw in deze uitgave is de rubriek "Dochtergemiddelden bokken voor exterieur". Van 17 bokken die 10 of meer dochters met een stamboekbeoordeling hebben, zijn de gemiddelden gepubliceerd in overzichtelijke grafieken. Schuiling geeft een toelichting hierop.
Iemand uit de vergadering vraagt om opname van alle geiten met minimaal 82 punten voor algemeen voorkomen. Bestuur is hier niet voor: deze dieren zijn toch minder interessant en de kostprijs wordt veel hoger en de omvang van het Fokboek wordt onpraktisch groot.
Het bestuur is van mening dat allerlei regeltjes in het fokbeleid niet bevorderlijk voor de mogelijkheden van de leden zijn. Dit naar aanleiding van opmerkingen vanuit de vergadering, aangenomen voorstellen geven het bestuur niet de mogelijkheid om voor bepaalde personen uitzonderingen te maken.
11. Plaats van "Landelijke Fokgroep Wit" binnen de N.O.G.
De voorzitter zet uiteen dat de NOG een structuurwijziging wil doorvoeren waarin de Fokgroepen de status van Commissie krijgen. Het bestuur is hier voorstander van: de bestaande organisatie is juridisch niet verantwoord en ook van het zelfstandig contributie heffen wil het bestuur af.
De Foktechnisch Commissie zal dan het fokplan voor vier jaar vaststellen met verantwoording aan de leden en NOG-bestuur. Besluitvorming over deze structuurwijziging is aan de NOG-leden, Fokgroepen kunnen hierover alleen adviseren.
12. Rondvraag.
Vraag over het innen van de contributie, een 40-tal leden had nog geen contributie betaald. Antwoord: voor 5 gulden kunnen niet veel kosten voor inning worden gemaakt. Suggestie uit de vergadering: een keer opbellen en verzoeken voor 2 jaar contributie over te maken.
Suggestie om meer aandacht te besteden aan oudere dieren die nog op keuringen verschijnen. Antwoord: Als je in catalogi voor keuringen kijkt dan zijn er onder de inzenders meestal maar een paar dieren van 4 jaar of ouder en is waardering voor oudere dieren die zo duurzaam zijn dat ze op hoge leeftijd nog presteren op keuringen zeker op zijn plaats. Tijdens de afgelopen keuring in Utrecht heeft de jury zich lovend uitgelaten op de daar aanwezige "oudjes" Klazien 43 (10 jaar) en Ellie 2 (8 jaar). Het bestuur zal zich beraden over deze suggestie.
13. Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en hun bijdrage aan deze vergadering, wenst iedereen een goed fokseizoen en sluit de vergadering.
  Gerard Bos,
secretaris.

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG