PREFERENTE BOKKEN


Dirk Frits Sudhoekster Jelle Baron Wilma's Nono Tsjeppenburster Fred 

 
 

Preferente bok

De aanvraag voor het preferentschap moet worden gedaan door de Provinciale Bond en moet worden gericht aan de foktechnisch adviseur van de N.O.G., waarbij moet worden opgegeven:
1. Ras, naam, levensnummer, geboortedatum en –jaar van de bok.
2. Volledige afstamming met opgave van de keuringsrapporten van de ouders, evenals de produktiegegevens van de moeder en beide grootmoeders.
3. Een lijst met volledige opgave van alle directe nakomelingen (deklijsten). Er moeten minstens 20 afstammelingen van één jaar en ouder getoond kunnen worden, waarvan minstens zes melkgeiten met melklijsten die aan de bokmoeder-eis voldoen.
Verder minstens twee zoons die definitief zijn ingeschreven in het stamboek.

Van de 20 te tonen afstammelingen worden er tien aangewezen door de N.O.G., terwijl de aanvrager de andere tien mag aanwijzen.

Er moet een duidelijke verbetering waarneembaar zijn in exterieur en produktie.

Een door de N.O.G. benoemde commissie, bestaande uit een inspecteur van de betreffende provincie, de foktechnisch adviseur en een lid van het Dagelijks Bestuur van de N.O.G. als voorzitter, zal de beoordeling verrichten en rapport uitbrengen hetwelk in “De Geitehouder” wordt gepubliceerd.
Het Bestuur van de N.O.G. beslist over de toekenning van het predicaat.
De organisatie van de keuring op preferentschap berust bij de aanvrager, door welke ook een subsidie bij de N.O.G. kan worden aangevraagd.

        

WWW.WITTEGEITEN.ORG